OBCHODNÍ PODMÍNKY - Jan Filip - VELKOOBCHOD

Přejít na obsah
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Production Home Limited (dále jen „prodávající“) určují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.janfilip.com nebo velkoobchod.janfilip.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 
1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
 
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 
2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 
2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 
2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Evropské unie.
 
2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 
2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 
2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 
2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 
2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „KUP TEĎ". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 
2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 
2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 
2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
2.9. Kupující souhlasí s tím, že neobdrží fakturu za objednané zboží. Platebním dokladem je shrnutí objednávky, které kupující obdrží ihned po dokončení objednávky.
 
 
3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 
a) Bezhotovostně převodem na účet zprostředkovatele prodávajícího č. CZK - 2400480858/2010 a EUR - 2400480858/8330, vedený u společnosti Fio Banka a.s. (dále jen „účet zprostředkovatele“).
 
b) Bezhotovostně účtem vedeným u Pay Pal.
 
c) Bezhotovostně platební kartou, přes účet Pay Pal.
 
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 
3.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zprostředkovatele.
 
3.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 
3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a nelze je uplatnit, pokud nejsou uvedeny v kupní smlouvě.
 
 
4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 
 
4.1. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, která již byla zprostředkovatelem zpracována (objednána u výrobce či subdodavatele).
 
4.2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@janfilip.com nebo v sekci "Reklamace" webového rozhraní, přičemž nesmí být porušen čl. 4.1 obchodních podmínek.
 
4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší, přičemž nesmí být porušen čl. 4.1 obchodních podmínek.
 
4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí zprostředkovatel peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je zprostředkovatel od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
 
4.5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající či zprostředkovatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 
 
5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 
 
5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 
5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 
5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 
 
6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 
 
6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 
6.1.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo zprostředkovatel popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 
6.1.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 
6.1.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 
6.1.3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 
6.2. Ustanovení uvedená v čl. 6.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 
6.3. Projeví-li se vada v průběhu sedmi kalendářních dnů od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 
6.4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 
 
7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 
 
7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 
7.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@janfilip.com . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 
7.3. Zprostředkovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě licence v zemi sídle obchodní společnosti Production Home Limited.
 
 
8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
 
8.1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: Název firmy, jméno a příjmení objednavjící osoby, adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 
8.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
 
8.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele nebo zprostředkovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány jiným osobám.
 
8.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
8.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 
8.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 
8.7.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 
8.7.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 
8.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
 
9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 
 
9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 
9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
 
10. DORUČOVÁNÍ
 
 
10.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
 
 
11. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
 
 
11.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 
11.2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci.
 
11.3. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na internetové adrese prodejce. Za datum uplatnění reklamace se považuje den, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje čl 11.4. obchodních podmínek.
 
11.4. Reklamace za vadné zboží (čl. 11.1. obchodních podmínek), je dle těchto obchodních podmínek možné uplatnit do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data převzetí kupujícím.
 
11.5. Reklamace se nevstahuje na zboží, které bylo mechanicky poškozeno odběratelem nevhodnou manipulací. Nevhodnou manipulací se považuje jiná, než běžná manipulace, která je pro zboží typická.
 
 
12. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRODÁVAJÍCÍHO
 
 
12.1. Prodávající nebo zprostředkovatel je povinen:
 
12.1.1 Vyrobit a odeslat zboží v předem daném termínu, uvedeném na internetové adrese prodávajícího.
 
12.1.2 Odeslat zboží v termínu, uvedeném v elektronické komunikaci, přičemž termín dodání musí být kupujícímu oznámen před uzavřením kupní smlouvy.
 
12.2. Kupující je povinen:
 
12.2.1 Uhradit částku za zboží, které zakoupil na internetové stránce prodávajícího či zprostředkovatele v termínu daném prodávajícím v potvrzení objednávky, jež je zasílána v elektronické podobě na adresu kupujícího. Termínem se rozumí datum splatnosti.
 
12.2.2 Převzít zboží od přepravní společnosti v termínu určeném přepravní společností.
 
12.3. V případě, že není částka za objednané zboží uhrazena v řádném termínu, je prodávající oprávněn:
 
12.3.1. Zrušit kupní smlouvu zasláním informace o zrušení kupní smlouvy kupujícímu.
 
12.3.2. Posunout dodací termín až o 40 dnů.
 
 
 
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
 
13.1. Vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek a strany sjednávají, že vztah se neřídí českým právem.
 
13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 
13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována zprostředkovatelem v elektronické podobě a není přístupná nepověřeným nebo třetím osobám. Jsou chráněny hesly a čtečkou otisků prstů.
 
13.4. Datem splatnosti se rozumí datum, kdy musí být částka za nakoupené zboží připsána na účet prodejce.
 
 
________________________________________________________________________________
 
Vyhotovila dne 31.6.2017 a za správnost údajů ručí: Hana Stibůrková, prokurista společnosti Production Home Limited.  


Návrat na obsah